Datum 25.04.2016

O2 Czech Republic se rozhodlo pro nejmodernější způsob zákaznické komunikace s využitím centralizovaného řešení Output Managementu. V červnu 2015 jsme uspěli ve výběrovém řízení na dodavatele tohoto řešení. Úspěchu si velice vážíme, protože šlo o největší tender na řešení zákaznické komunikace v roce 2015 v České republice, kterého se účastnili všichni významní dodavatelé v oboru.

V dubnu 2016 jsme úspěšně dokončili první část projektu. O2 Czech Republic a jejich zákazníci tak mohou začít benefitovat z výhod nového řešení. 

Více informací o realizovaném řešení naleznete v tiskové zprávě vydané spolu s O2 Czech Republic a Inventive Designers.


(překlad z anglického originálu)

Praha, Antverpy, leden 2016

O2 Czech Republic mění zákaznickou komunikaci ve spolupráci s Pro Document Services  technologií Scriptura Engage

O2, přední telekomunikační operátor v České republice, vybral Pro Document Services (Praha, Česká republika) a jejich partnera, Inventive Designers (Antverpy, Belgie, výrobce Scriptura Engage) pro implementaci centralizovaného řešení zákaznické komunikace (OMS - Output Management System), které je součástí strategické změny IT infrastruktury v O2. Cílem je významná úspora nákladů, zlepšení schopnosti reagovat na požadavky vysoce konkurenčního trhu a zkvalitnění služeb pro zákazníky.

Nové OMS řešení bude generovat a řídit dávkové zpracování faktur (a jejich příloh) o objemech více jak 20 milionů stran za měsíc a zpracování ad-hoc dokumentů pro CRM, prodej a ostatní agendy.  Centrální platforma postavená na technologii Scriptura Engage bude řídit zákaznickou komunikaci v podobě tištěných dokumentů i elektronické komunikace a nahradí dřívější nekonsolidovaná řešení.

V souladu se strategií „digital first“ obsahuje řešení vysokokapacitní elektronický archív dokumentů ARCHIVA vyvinutý Pro Document Services.  Díky tomu budou dokumenty on-line dostupné uživatelům i zákazníkům prakticky od okamžiku jejich vzniku.

Implementace zajištěná ze strany Pro Document Services začala v polovině roku 2015. O2 očekává nasazení nových faktur a ostatních procesů do provozu v roce 2016.

 

Zákaznická komunikace jako strategická konkurenční výhoda

Radim Woznica, Head of Architecture, Analysis and IT Transformation department, v O2 Czech Repubic řekl: „ Nové řešení přinese O2 robustní platformu, která nám, telekomunikačnímu operátorovi, umožní navrhnout a realizovat sensitivní, přesnou a rychlou komunikaci se zákazníky s  využitím jimi preferovaného kanálu. Toto je jedna z cest jak zlepšit zákaznickou zkušenost (Customer Experience), klíčovou schopnost, která pohání hráče na telekomunikačním trhu, a která je součástí našeho DNA. Navíc, nám dává nová platforma jistotu, že přinese O2 nejenom naplnění stávajících standardů, ale že jsme připraveni i do budoucna.“

 

Síla v partnerství

Partnerství mezi implementátorem v České republice a výrobcem software z Belgie je příkladem trendu moderního způsobu spolupráce v dnešním globalizovaném IT světě. Joke Dehond, CEO v Inventive Desingers, dodává: „Ukazuje se, že kombinace state-of-art software a lokální služby postavené na know-how a zkušenostech přináší velkou výhodu pro organizace, které potřebují flexibilitu, osobní nasazení a skutečné zapojení ve vzájemné spolupráci. Fakt, že relativně menší, ale agilní, hráči v oboru zákaznické komunikace (CCM - Customer Communication Management) mohou uspět jak v tomto, tak i v jiných případech, proti mnohem větší globální konkurenci, to potvrzuje."

„Scriptura Engage skvěle naplňuje požadavky na komplexní technologii pro realizaci řešení centralizované zákaznické komunikace (Centralized Communication Hub), založené na otevřených standardech a určené k integraci v rámci hlavních obchodních agend jako jsou billing, CRM a prodejní systémy.“, řekl Zbyněk Zbořil, obchodní ředitel and spoluvlastník Pro Document Services. a dodal: „To nám, jakožto firmě zajišťující implementaci a integraci, pomáhá naplnit naše poslání vůči našim zákazníkům“.

__________

O2 Czech Republic

O2 je největším integrovaným poskytovatelem telekomunikačních služeb na českém trhu. V současnosti provozuje téměř osm milionů mobilních a pevných linek, což z něj činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních služeb v Evropě.

Zákazníkům mobilních služeb v Česku nabízí O2 nejmodernější technologie HSPA+ a LTE. V průběhu let 2012 a 2013 O2 změnilo od základu český telekomunikační trh, když například jako první operátor v zemi umožnil vstup do své sítě virtuálním operátorům a na jaře 2013 představil revoluční neomezené tarify FREE.

O2 disponuje nejucelenější nabídkou hlasových a datových služeb v České republice, přičemž mimořádnou pozornost věnuje využití růstového potenciálu především v oblasti ICT. Díky tomu, že má přístup k datovým centrům o celkové rozloze 7 300 metrů čtverečních patří k největším hráčům v oblasti hostingových a cloudových služeb, stejně jako v oblasti managed services. Jako jediná v ČR a střední Evropě získala tato datová centra certifikaci úrovně TIER III.

Se svou službou O2 TV je operátor zároveň největším provozovatelem internetového televizního vysílání v Česku.

Na Slovensku, kde O2 působí od roku 2007, využívalo na konci roku 2014 mobilní služby operátora bezmála 1,7 milionu lidí. V současnosti zaujímá pozici trojky na slovenském telekomunikačním trhu.

Více na www.o2.cz

 

Pro Document Services

Pro Document Services poskytuje řešení a služby pro korporátní zákazníky v oborech bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikacích a utilit. Nabízí inovativní přístupy v zákaznické komunikaci a elektronické archivaci dokumentů.

Jejich specialisté se účastnili velké řady významných projektů v oblasti digitálních tisku a multikanálové komunikace, které byly v průběhu posledních 15 let v České republice realizovány. Tato zkušenost jim dává unikátní know-how a přehled, kterého využívají při návrhu a realizaci projektů a vytvářejí vysokou přidanou hodnotu pro jejich zákazníky.

Řešení jsou postavena na nejmodernějších dostupných technologiích: Scriptura Engage (jsme od roku 2010 partnerem Inventive Designers, leadera v inovacích v zákaznické komunikaci) a našich vlastních produktech: ARCHIVA, která zajišťuje vysokokapacitní elektronickou archivaci zákaznických dokumentů jako integrální součást platformy zákaznické komunikace, Pro Doc Channel, systému pro automatizaci a management obchodní korespondence v distribuovaných agendách a IT systémech, který je dostupný i jako cloud služba.

Pro Document Services se také zaměřuje na projektový management, ne pouze jako součást svých projektů v oblasti Output managementu, ale také jako výrobce ProMan, komplexního systému pro projektové řízení a management zdrojů v multi-projektovém prostředí, který využívají zákazníci v různých oborech.   

Jejich zákazníci jsou lídry trhu v několika segmentech. Patří mezi ně například Raiffeisenbank, Komerční banka, Kooperativa Pojišťovna, Vienna insurance Group, Allianz, O2 Czech Republic, Pražská energetika, ČEZ, Centropol, W.A.G. Payment Solutions, Cash Direct, Optys aj.

Více na www.prodocumentservices.com

 

Inventive Desingers.

Scriptura Engage, je „digital-first“ softwarová platforma, která umožňuje firmám a státním organizacím zlepšit zákaznickou komunikaci a s ní související zkušenost a vztah se svými zákazníky či klienty. Díky využití systému Scriptura Engage, vyrobeného v Inventive Designers, mohou řídit personalizovanou komunikaci podle profilů a preferencí zákazníků, a to prostřednictvím emailů, textových zpráv, mobilních zařízení nebo tištěných dokumentů.

Inventive Designers má 280 zákazníků v 17 zemích a 15 mezinárodních partnerů. Mezi jejich zákazníky v Belgii jsou například Belfius, Proximus, Securitas a National Pensions Office. Mezi zákazníky v jiných zemí patří například Menzis (Nizozemí), Sky (Velká Británie), Suncorp (Australie), Lombard International Assurance (Lucembursko), Raiffeisenbank, Kooperativa Insurance a O2 (Česká republika).

Více informací na www.scripturaengage.com  a www.inventivedesigners.com


(originál tiskové zprávy v anglickém jazyce)

Prague, Antwerpen, January 2016

O2 Czech Republic upgrades customer communication Pro Document Services and Scriptura Engage technology

O2, the leading telecom operator in the Czech Republic, has appointed Pro Document Services (Prague, Czech Republic) in partnership with Inventive Designers (Antwerp, Belgium, manufacturer of Scriptura Engage) to implement centralized OMS (Output Management System) as part of a strategic core IT infrastructure change plan. With this transformation O2 has the objective to significantly save costs, to improve its ability in responding to the high competitive market requirements and to better service and maintain its customer base.

The new OMS solution will generate and manage batches of invoices (and attachments) over 20 million pages per month as well as ad hoc documents for CRM, ordering and other agendas. It will manage customer communications on paper and digitally based on one central platform, Scriptura Engage, instead of the current multiple systems. Entirely integrated with this digital-first communications platform Archiva, the high-performance and high-volume archiving solution created by Pro Documents Services, will enable automated digital archiving making the documents on-line accessible by users as well as customers just after their creation. 

The implementation by Pro Document Services started in middle of 2015. By 2016, O2 estimates to go live with the new invoicing and other process.

Customer communication as strategic competitive advantage

Mr. Radim Woznica, Head of Architecture, Analysis and IT Transformation department at O2 Czech Republic says: “The new solution brings O2 a robust platform enabling the telecom provider to compose and distribute complex and sensitive communications accurately, fast and through the customer’s preferred channel. This is one way to improve customer experience, a key skill most disrupting players in the telecom business have in their DNA. Moreover, the platform makes sure that O2 is not only equipped to today’s standards, but also ready for the future.”

The power of a partnership

The partnership between the services company in the Czech Republic and the software developer and vendor in Belgium goes way back and is to be called a smart, trending collaboration in today’s globalized enterprise IT world. Joke Dehond, CEO at Inventive Designers, adds: “It shows that the combination of state-of-the-art software and local servicing based on profound know-how and experience is a big win for organizations that need flexibility, personal follow-up and true collaborative engagement, seen the fact that we as rather small but agile players in the Customer Communications Management (CCM) market won this and also other deals against larger, global competitors.”

“Scriptura Engage greatly answers the requirements for comprehensive, open-standards technology to acquire a truly centralized communications hub interacting with all core business agendas like billing, CRM and ordering,” says Zbyněk Zbořil, Business Development Director and Co-owner of Pro Document Services, “and it allows us as an integrator to successfully fulfil our services assignment at our local customers.”

__________

About O2 Czech Republic

O2 is the largest integrated telecommunications provider in the Czech market. At present the company operates close to eight million mobile and fixed accesses, which ranks it among the market leaders in fully converged services in Europe.

To users of mobile services in the Czech Republic O2 offers state-of-the-art HSPA+ and LTE technology. In 2012 and 2013, O2 completely altered the landscape of the Czech telecommunications playing field when the company, as the first operator in the country, opened its network to virtual operators, and, in spring 2013, revolutionized the market with its unlimited FREE tariffs.

O2 has the most comprehensive proposition of voice and data services in the Czech Republic, and it actively exploits the growth potential of the various business lines, especially ICT. O2 has access to the data centers, with total floor area of 7,300 square meters, which rank the company among the leaders in hosting, cloud and managed services. These data centers are the only ones in the Czech Republic and in Central Europe to have TIER III certification.

The company is also, with its O2 TV, the largest IP TV provider in the Czech Republic.

In Slovakia, where O2 has had operations since 2007, close to 1.7 million people used its services at the end of 2014. O2 is presently No. 3 in the Slovak telecommunications market.

More info at www.o2.cz

 

About Pro Document Services

Pro Document Services provides solutions for corporate organizations in the banking, insurance, telecommunication and utility markets. They offer an innovative approach to customer communication and digital document archiving.

Their specialists have been involved in a vast majority of the digital printing and multichannel communications projects that have been implemented across the Czech Republic in the past 15 years. This experience has provided us unique know-how and insight that allows for the design and delivery of add-value projects.

Our solutions are based on the latest technology combining Scriptura Engage (we are partner of Inventive Designer, leading innovator in customer communication technology, since 2010) with own technology: Archiva, making the high-volume digital document archive an integral part of the costumer communication platform, ProDoc Channel, automating business correspondence management in distributed agendas and IT environments, available also in cloud.

Pro Document Solution also focuses to excellence in Project Management, not only in own projects in Output Management. They developed ProMan, a complex system for project and resource management in multi-project environments used by customers in various business segments.

Their customers are market leaders in various segments, for example: Raiffeisenbank, Komerční banka (Commerce bank); Kooperativa Pojištovna, Vienna insurance Group (Insurance); Allianz (insurance), O2 Czech Republic (telecommunication); PRE (Prague Electricity), ČEZ (Czech Electricity Company); Centropol (utility and telecommunication) W.A.G Payment Solutions (payment solutions for vehicle fleets), Cash Direct (financial services); Optys (printing services).

More info at www.prodocumentservices.com

 

About Scriptura Engage (by Inventive Designers)

Scriptura Engage is a digital-first software platform that enables companies and governments improve their communications in the light of customer experience and engagement. They use Scriptura Engage software by Inventive Designers to send personalized communications by email, text message, mobile solutions and paper based on the recipient’s profile and preferences. Inventive Designers has 280 clients in 17 countries and 15 international partners. In Belgium, clients include Belfius, Proximus, Securitas and the National Pensions Office. Examples of clients abroad are Menzis (the Netherlands), Sky (UK), Suncorp (Australia), Lombard International Assurance (Luxembourg), Raiffeisenbank, Kooperativa Insurance and O2 (Czech Republic).

More info at www.scripturaengage.com and www.inventivedesigners.com