Technologie pro Omnichannel
a digitální komunikaci

Naše řešení pro multikanálovou klientskou komunikaci a Output Management jsou postavená na robustní dfasdplatformě Scriptura Engage, kterou využívají globální zákazníci napříč obory.

Scriptura Engage / Unifiedpost Design & Compose

Naše řešení v oblasti Omnichannel komunikace a Output Managementu jsou postavena na technologické platformě Scriptura Engage, kterou vyvíjí náš strategický partner, belgická firma Inventive Designers. Ta je nyní součástí UnifiedPost Group, jedné z nejvýznamnějších evropských skupin vyvíjejících technologie pro klientskou komunikaci, on-line finanční služby, korporátní cloudová řešení aj.

Podle mnoha nezávislých studií je Scriptura Engage jednou z nejmodernějších dostupných technologií pro komplexní řešení Omnichannel a interaktivní klientské komunikace.

Představuje tak ideální základ pro úspěšné implementace strategií vybudování a dlouhodobého udržení stabilní klientské základny. Scriptura Engage je efektivním nástrojem pro získání významných

kompetitivních výhod na základě moderní, personalizované Omnichannel komunikace s klienty.

Otevřená architektura nezávislá na proprietárních formátech a technologiích, jež nevyžadují lidské zdroje disponující  unikátními proprietárními znalostmi, přináší klíčové výhody při integraci a implementaci komplexních řešení.

Digitální transformace a skokový nárůst využívání mobilních zařízení mění principy zajištění kvality aefektivity zákaznických služeb, obchodu
a marketingu.
 Prioritou je rychlost a flexibilita designu a správy obsahu zákaznické komunikace, požadavkem jeo ptimalizace pro digitální kanály, plná podpora responzivity pro mobilnítelefony a interaktivita.ALFA vám zajistí kompetitivní výhody, schopnost digitální komunikace rychle a s minimálními náklady na implementaci a integraci.  ALFA dá vašemu businessu potřebnou rychlost a flexibilitu pro vytváření a správu obsahu digitální komunikace se zákazníky. 
Digitální komunikace jednoduše, rychle a efektivně

Unikátní vlastnosti ALFA umožňují přenést maximální část kompetencí tvorby a správu obsahu vašich SMS, emailů a mobilních notifikací na business uživatele, minimalizuje potřebu zapojení IT specialistů do procesu vytváření a správy digitální komunikace s vašimi zákazníky.

Tím se design a správa šablon digitálních komunikací významně zrychluje a zefektivňuje. Vytvoření nové šablony pro SMS, email nebo mobilní notifikace tak trvá prakticky stejně dlouho, jako vytvoření zadání pro IT specialisty pro jejich vytvoření ve starých technologiích.

V jednoduchém a maximálně intuitivním prostředí vytvoří uživatel bez IT specializace
a potřeby znalosti digitálních formátů šablony pro SMS, responzivní emaily nebo mobilní notifikace, naplní je daty, nastaví jejich formát, logiku podmíněného formátování a personalizace.

Maximální využití výhod digitální a mobilní komunikace

Každým rokem roste podíl zákazníků, kteří čtou emaily na mobilních telefonech, těch,kteří preferují využití digitálních zpráv v práci zajištění zákaznicích služeb.

Aby digitální komunikace fungovala, musí být obsah a formát emailů adigitálních zpráv optimalizovaný, aby byl přehledný a srozumitelný při čtení na desktopové obrazovce počítače i na malém displeji mobilu. Musí být správně zobrazený ve všech běžně používaných klientských aplikacích, webmail službách, Windows a Mac, na iOS zařízeních i na Androidu.

V ALFA si správné fungování responzivity a optimálního zobrazení nastaví uživatelé bez potřeby programování. Díky náhledu v reálném čase designer okamžitě vidí, jak se bude zpráva zobrazovat na počítači nebo na mobilu, jak se mění počet sloupců, přizpůsobuje zobrazení tabulek apod.  

Snadná a rychlá integrace ALFA s vašimi IT systémy

Řešení ALFA lze snadno integrovat s CRM, ERP, DMS, SAP, Campaing Mannagemnet, OutputManagement a dalšími IT systémy prostřednictvím REST nebo SOAP WS.

Jejich prostřednictvím zajistí ALFA služby vygenerování SMS, Emailu nebo mobilní notifikace. Může tak snadno doplnit již existující procesy komunikace se zákazníky o moderní digitální obsah (jednoduše nahradit staré části vašeho řešení pro generování zpráv, které již nevyhovují aktuálním potřebám moderní komunikace se zákazníky).

Ve spojení se SMS bránou, řešením pro distribuci emailů a službou pro zasílání mobilních notifikací umí ALFA zajistit kromě naformátování obsahu zpráv i jejich zaslání zákazníkovi, včetně zpracování informací o jejich doručení.  

Template Content Manager


Při návrhu šablon zákaznické komunikace se potkávají dva protichůdné požadavky. Prvním je potřeba co nejkomplexnější funkcionality pro návrh složitých dokumentů s podmíněným formátováním řízeným obsahem dat, podporou transakcí, funkcemi pro Omnichannel komunikaci, responzivitu aj. To vede k potřebě komplexního editoru šablon a vysokým nárokům na odbornost a zkušenost designéra.
Druhým je potřeba rychlého a flexibilního návrhu nových šablon a jejich úprav, ideálně přímo business uživateli, jako jsou vlastníci obchodních nebo zákaznických agend, produktoví manažeři apod.

Řeším je rozdělení rolí a prostředí pro návrh a správu šablon.

Template Content Manager umožňuje business uživatelům spravovat samostatně, rychle a jednoduše vybrané části šablon.

Návrh šablony, vytvoření stylů a standardizovaných částí, jako jsou hlavičky, patičky, propojení šablony s daty, definice logiky podmíněného formátování a transakcí, a ostatní pokročilé funkce jsou v rukou designéra šablon.
V šabloně následně určí bloky, jejichž obsah bude v kompetenci business uživatelů.

Business uživatelé pak vytváří a spravují obsah určených částí šablon v interaktivním prostředí Template Content Manager. Tvorba nového obsahu nebo jeho změny jsou tak plně v jejich kompetenci, bez nutnosti zadávat tyto požadavky specialistům na design šablon.

Úpravy vybraných částí šablon jsou otázkou několika minut

Tento postup se nejvíce uplatní u agend a dokumentů, kde je potřeba často měnit obsah, a tyto změny je potřeba provádět rychle. Příkladem jsou třeba formulářové smlouvy, u kterých se často mění obchodní podmínky nebo podmínky pro poskytnutí slevy apod.

Omnichannel Manager

Klíčovými požadavky moderní digitální komunikace jsou rychlost realizace a flexibilita správy. To vyžaduje perfektní sladění nástrojů pro design šablon, konfiguraci procesů Omnichannel komunikace a architektury jejich integrace s ostatními IT systémy v rámci procesů obsluhy zákaznických služeb.

Omnichannel Manager umožňuje přenést kompetenci na business uživatele a procesy správy komunikace se zákazníky tak výrazně urychlit.
Správa digitální komunikace v rukou business uživatelů

Omnichannel Manager umožňuje předat kompetenci konfigurace procesů digitální komunikace business uživatelům. Správci agend zákaznických služeb nebo obchodu tak mohou nastavit a řídit digitální procesy, jako je například volba komunikačního kanálu, přiřazení šablony dle obsahu dat aj., bez potřeby zadávat své požadavky k realizaci IT.  Tím se významně zkracuje doba zavedení nové agendy digitální komunikace nebo její modifikace. V rámci Omnichannel procesů lze efektivně spravovat velké množství paralelních nastavení komunikací v kanálech emailu, SMS, zákaznického portálu aj.

Interaktivní uživatelské rozhraní

Business uživatelé mohou v interaktivním prostředí jednoduše nastavovat a řídit procesy digitální komunikace bez nutnosti obracet se na IT specialisty. Sami si tak mohou například nastavit, skrze které kanály bude komunikace s konkrétním zákaznickým segmentem probíhat.
Business uživatelé mají ve svých rukou rovněž nastavení podmínek pro přiřazení šablon na základě zaslaných zákaznických dat.

Integrace v procesech obsluhy zákaznických služeb a obchodu

Omnichannel Manager obsluhuje události/požadavky na komunikaci (např. uzavření nové klientské smlouvy, vznik pojistné události, upozornění na vyčerpání datového balíku…)  generované zdrojovými systémy (ERP, CRM, bankovní systémy, billing aj.). Na základě parametrů v předaných datech určuje přiřazení šablon dokumentů a digitálních komunikací, směrování příslušnými kanály (SMS, e-mail, pošta, WhatsApp…) a jejich orchestraci.

Jedna událost, mnoho způsobů komunikace

K události generované zdrojovým systémem mohou business uživatelé přiřadit hned několik způsobů komunikací. To je užitečné například v případě, kdy se jedna událost týká několika různých zákaznických segmentů, ve kterých zákazníci preferují odlišné způsoby komunikace (např. klientům v B2B segmentu systém odešle e-mail, klienti v segmentu B2C obdrží SMS).

Multiformat Bridge

Moderní komunikace se zákazníky a její digitalizace jde ruku v ruce s potřebou rozvoje centralizovaných a automatizovaných řešení. Kromě zvýšení kvality nabízených služeb představuje centralizace zásadní krok k úsporám provozních nákladů a umožňuje řídit komunikační procesy efektivněji, bez nežádoucích duplicit.

Multiformat Bridge zajišťuje převod dokumentů v různých formátech do jednoho PDF optimalizované velikosti. Takový dokument je připraven pro další zpracování v rámci centralizovaného řešení komunikace.

Automatizované zpracování dokumentů v rozlišných formátech

Vedle periodických a hromadně zpracovávaných agend zahrnuje obsluha zákaznických služeb i agendy, které vyžadují individuální přistup pro každý jednotlivý případ. Příkladem mohou být agendy vymáhání, likvidace škod, zasílání dokumentů vyžádaných soudem apod.

Pro jejich automatizované centralizované zpracování je nezbytná schopnost načtení dokumentů v různých formátech (PDF nebo Word dokumenty, Excel tabulky, skenované dokumenty apod.) a jejich převod do standardizovaného formátu vhodného pro zpracování v automatizovaných procesech, pro tiskové a digitální výstupy.

Tuto úlohu v našich řešeních zastává Multiformat Bridge, který převádí dokumenty z formátů běžných pro kancelářské aplikace a skenované dokumenty do standardizovaného PDF. To je navíc optimalizováno pro zpracování v centralizovaném řešení, opatření elektronickým podpisem, tisk na produkčních i lokálních tiskárnách, pro přílohy emailů nebo elektronickou archivaci.  

Intuitivní uživatelské rozhraní umožňuje funkcí drag&drop jednoduše vkládat a odebírat dokumenty nebo měnit jejich pořadí ve výsledném PDF dokumentu.

Archiva

Dostupnost kompletní historie klientské komunikace, klientských dokumentů a elektronických komunikací je jedním ze stěžejních předpokladů pro naplnění moderních obchodních strategií a řešení efektivní klientské komunikace.
Je tak umožněno nejen rychle a efektivně obsluhovat klientské požadavky v rámci dodávaných služeb, ale představuje také jakýsi ucelený přehled o historii spolupráce s klientem (Customer Journey). Ten je klíčový pro efektivní budování zákaznické zkušenosti (Customer Experience), ale i pro personalizovanou nabídku produktů a služeb.
Integrace v rámci řešení klientské komunikace a Output Managementu

Pro zajištění efektivní podpory procesů moderní klientské komunikace a obsluhy dodávaných služeb je nutná těsná integrace historie komunikací s vlastní technologií, řešením Customer Communication Managementu a ostatními systémy kritické infrastruktury (CRM, billing, bankovní/pojišťovací systémy, DMS aj.). Archiva podporuje otevřené standardy umožňující snadnou a efektivní integraci dávkových i on-line procesů komunikace s klienty a obsluhy dodávaných služeb.  Pro integraci s platformou Scriptura Engage je k dispozici prostředí Scriptura Document Flow, které zajišťuje import dokumentů a komunikací do systému Archiva. Umožňuje tak on-line dostupnost kompletní historie komunikací pro další využití v komunikačních procesech.    

Dostupnost dokumentů a komunikací v intuitivním uživatelském rozhraní

Archivované dokumenty a komunikace jsou uživatelům dostupné buď prostřednictvím intuitivního uživatelského prostředí nebo přes uživatelské rozhraní integrovaných systémů (např. SAP, CRM, DMS apod.)  

Uživatelské rozhraní Archiva využívá tenkého klienta (WEB prohlížeč) a je plně konfigurovatelné pro konkrétní potřeby efektivní práce jednotlivých skupin uživatelů.  

Konfigurační management a správa archivu

Díky intuitivnímu konfiguračnímu managementu lze řídit přístupy jednotlivých uživatelů do konkrétních částí archivu, optimalizovat jejich uživatelská prostředí, spravovat a procesně řídit jednotlivé části historie komunikací aj.

Dlouhodobá archivace a neměnnost

Systém Archiva zajišťuje dlouhodobou archivaci klientských dokumentů a elektronických komunikací. V souladu se zákonnými předpisy také dodržuje jejich neměnnost. Uložené dokumenty je možné opatřit elektronickými podpisy, případně časovými razítky.

Chystáte se v budoucnu implementovat řešení klientské komunikace ve Vaší společnosti?
Rádi se s Vámi setkáme při nezávazné konzultaci plánovaného projektu.

zajímá mě to